Saint y Gymuned

Urban Saints Wales

Welcome to Urban Saints Wales / Croeso i Saint y Gymuned

Urban Saints is playing a vital role in supporting and enabling groups and churches across Wales to reach out to their communities through great youth and children’s work.

Mae Saint y Gymuned yn chwarae rhan hanfodol mewn cefnogi a galluogi grwpiau ac eglwysi ledled Cymru i gyrraedd eu cymunedau trwy waith gwych gyda ieuenctid a phlant.

We believe we can make a difference by mobilising an army of volunteers gathering children and young people into groups and then loving, discipling and launching them into the world to make a difference for Christ.

Credwn y gallwn ni wneud gwahaniaeth trwy ysgogi llu o wirfoddolwyr sy'n casglu plant a phobl ifanc i mewn i grwpiau ac yna'n caru, disgyblu a'u lansio i'r byd i wneud gwahaniaeth i Grist.

We aim to see many more children and young people engage with the Gospel through our network of exciting weekly groups, holiday camps and overseas discipleship trips. We also are committed to supporting churches to provide the very best groups possible, through our Energize group resources and leaders training, and by offering life changing experiences for their group members.

Ein nod yw gweld llawer mwy o blant a phobl ifanc yn ymgysylltu â'r Efengyl trwy ein rhwydwaith o grwpiau wythnosol cyffrous, gwersylloedd a theithiau disgyblu  tramor. Rydym hefyd wedi ymrwymo i gefnogi eglwysi i ddarparu'r grwpiau gorau posibl, trwy ein hyfforddiant i arweinwyr grŵp ac adnoddau Energize, a thrwy gynnig profiadau sy'n newid bywydau ar gyfer eu haelodau grŵp.

We'd love to serve you in your local vision so please don't hesitate to get in touch with our staff team. Andy Hughes is our Impact Team Leader and Rachel Hughes is our Support Worker and they are ably supported by a variety of volunteers.

Byddem wrth ein bodd yn eich gwasanaethu yn eich gweledigaeth leol felly peidiwch ag oedi i gysylltu â'n tîm. Andy Hughes yw ein Arweinydd Tîm Effaith a Rachel Hughes yw ein Gweithiwr Cefnogi ac fe'u cefnogir yn eang gan amrywiaeth o wirfoddolwyr.

News & stories / Newyddion a straeon

Aged 14-18 and from Wales? 

Make a difference this summer by serving on our Llanddwywe camps

Ydych chi'n 14-18 oed ac o Gymru?

Gwnewch wahaniaeth yr haf hwn trwy wasanaethu ar ein gwersylloedd yn Llanddwywe